Kondicijska priprema sportaša 2003.

KPSkonferencija2003
KPSkonferencija2003

Međunarodni znanstveno stručni skup

KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA

Zbornik radova

21. - 22.  veljače 2003.

Registrirani korisnici i članovi mogu  sadržaj i objavljene radove pogledati u cijelosti.

Sadržaj

OSNOVE KONDICIJSKOG TRENINGA

Dragan Milanović, Igor Jukić, Sanja Šimek
 • Kondicijska priprema sportaša10-19
Cvetan Željaskov
 • Osnove fizičke pripreme vrhunskih sportaša (teorija, metodika i praksa)20-26
Igor Jukić, Dragan Milanović, Dušan Metikoš
 • Struktura kondicijskog treninga27-33
Zrinko Čustonja, Zdenko Jajčević
 • Pregled razvoja kondicijske pripreme34-41
Dušan Metikoš, Igor Jukić, Goran Marković, Damir Sekulić
 • Motorička znanja u funkciji kondicijske pripreme sportaša42-46
Dragan Milanović, Igor Jukić, Sanja Šimek
 • Integrativni pristup u modeliranju kondicijske, tehničke i taktičke pripreme sportaša47-54
Luka Milanović, Igor Jukić, Josipa Nakić, Zrinko Čustonja
 • Kondicijski trening mladih dobnih skupina55-62
Gordana Furjan-Mandić, Miran Kondrić, Nikola Rausavljević, Boris Metikoš
 • Neke razlike u razvoju kondicijskih sposobnosti između dječaka i djevojčica63-64
Sanja Šimek, Josipa Nakić, Tatjana Trošt
 • Specifičnosti kondicijskog treninga sportašica65-73
Romic Goran, Macan Jelena
 • Osobitosti kondicijske pripreme astmatičara74-77
Stjepan Heimer
 • Fiziološki temelji kondicijske pripreme sportaša u visinskim uvjetima78-83
Tošo Maršić
 • Trening pod uvjetima hipoksije - visinski trening84-86
Igor Jukić, Sanja Šimek
 • Kondicijski trening u funkciji prevencije ozljeda sportaša87-92
Goran Marković
 • Pretreniranost93-98
Goran Karamarković
 • Metode oporavka u kondicijskoj pripremi sportaša99-106
Aleksandra Szekely, Vilma Solc-Pervan
 • Hipobaricnaterapija — metoda oporavka u kondicijskoj pripremi107-108
Dražen Harasin
 • Nutritivni suplementi u kondicijskom treningu sportaša109-113
Emir Pašalić
 • Farmakološka sredstva oporavka (kritički osvrt)114-115
Darija Vranešić, Iva Alebić, Zvonimir Satalić
 • Hidracija sportaša116-119
Ignac Kulier
 • Obnova glikogenskih rezervi u funkciji kondicijske pripremljenosti sportaša120-123
Mario Cifrek, Vladimir Medved, Stanko Tonković
 • Primjena površinske elektromiografije pri procjeni umora mišića tijekom cikličkih dinamičkih kontrakcija124-129
Stanislav Peharec, Daniela Rosanda, Mario Cifrek
 • Biomehanička analiza dinamičke stabilnosti koljena u dijagnostičke i rehabilitacijske svrhe130-132
Nataša Desnica Bakrac, Slobodan Kuvalja, Zeljko Šućur
 • Mišićni disbalansi kod vrhunskih skijaša ustanovljeni izokinetičkom dijagnostikom133-136
Tatjana Trošt, Sanja Šimek
 • Primjena elektrostimulacije u kondicijskom treningu vrhunskih sportaša137-141
Frane Erculj, Marta Bon, Marko Sibila, Radoje Milić
 • Razlike u nekim morfološkim i fimkcionalnim dimenzijama slovenskih rukometnih i košarkaških reprezentativki142-146
Dražen Harasin, Maja Mijočević
 • Trenažna oprema u kondicijskom treningu sportaša147-152
Darija Omrčen, Mato Bartoluci
 • Promocija programa za kondicijsku pripremu sportaša153-157
Darija Omrčen, Željka Jaklinović-Fressl
 • Treba li nam pojmovnik kondicijske pripreme sportaša-moguća svrha i zadaci158-162
Dinko Vuleta, Dragan Milanović, Dušan Metikoš, Igor Jukić
 • Školovanje kondicijskih trenera163-165
Igor Jukić, Miljenko Rak, Zrinko Čustonja
 • Udruga kondicijskih trenera Hrvatske166-170

METODIKA KONDICIJSKOG TRENINGA

Vladimir Findak
 • Metodički aspekti kondicijske pripreme sportaša172-175
Drazen Harasin
 • Sila jakost, snaga?176-180
Marija Rakovac, Stjepan Heimer
 • Utjecaj kondicijske pripreme tipa jakosti i snage na živčani i mišićni sustav sportaša181-184
Emir Pašalić, Izet Rado
 • Osnovni principi treninga s teretom185-187
Goran Marković, Mario Peruško
 • Metodičke osnove razvoja snage188-195
Luka Radman
 • Metodika treninga snage i jakosti196-201
Tošo Maršić
 • Jedna serija u treningu jakosti?202-204
Dražen Harasin
 • Metodički postupci poticanjamisicne hipertrofije u kondicijskom treningu sportaša205-210
Luka Radman, Miro Zečić
 • Utjecaj tromjesečnog treninga olimpijskog dizanja utega na promjene u kvaliteti tehnike trzaja i nabačaja211-214
Željko Birkić
 • Neke odrednice u programiranju pliometrijskog treninga215-219
Ljubomir Antekolović, Goran Žufar, Emil Hofman
 • Metodika razvoj a eksplozivne snage tipa skočnosti220-224
Dražen Harasin, Dragan Milanović
 • Bacanja kao oblik gibanja u kondicijskoj pripremi sportaša225-229
Milan Čoh
 • Razvoj brzine u kondicijskoj pripremi sportaša230-235
Marija Rakovac, Stjepan Heimer
 • Utjecaj kondicijske pripreme aerobnog tipa na transportni sustav za kisik i neke energijsko-metaboličke karakteristike organizma sportaša236-239
Cvetan Željaskov
 • Teorija i metodika treninga izdržljivosti240-246
Branko Škof
 • Metodika treninga izdržljivosti (aplikacija na trening trčanja na srednje i duge staze)246-256
Josipa Nakić
 • Metodika treninga fleksibilnosti257-264
Dušan Metikoš, Dragan Milanović, Franjo Prot, Igor Jukić, Goran Marković
 • Teorijske i metodičke osnove razvoja koordinacije265-271
Igor Jukić, Josipa Nakić, Luka Milanović, Goran Marković
 • Metodika treninga agilnosti272-278
Sanja Šimek, Zrinko Čustonja
 • Elementarne igre u kondicijskoj pripremi sportaša279-284
Nenad Krošnjar, Damir Knjaz, Slaven Krtalić
 • Fizioterapijske i rehabilitacijske metode kod ozljeda sportaša285-289
Igor Jukić, Zvonko Komes, Sanja Šimek, Luka Milanović, Josipa Nakić, Tatjana Trošt
 • Metodika proprioceptivnog treninga290-296
Zvonko Komes
 • Kondicijski trening u prevenciji i rehabilitaciji ozljeda skočnog zgloba297-301
Iva Solarević, Martina Mavrin
 • Primjena yoge u oporavku sportaša302-304
Martina Mavrin, Iva Solarević, Pavle Mikulić, Tihomir Palijan
 • Elementi yoge u kondicijskoj pripremi sportaša305

ATLETIKA

Željko Hraski, Mladen Mejovšek, Ljubomir Antekolović, Iva Dobrila
 • Biomehanička uvjetovanost kondicijske pripreme atletičara310-313
Vesna Babić, Georgij Draganov, Predrag Saratlija
 • Programiranje treninga snage atletičarki — sprinterki u višegodišnjem i jednogodišnjem ciklusu314-320
Dragan Milanović, Dražen Harasin
 • Kondicijski trening atletičara bacača321-328
Ivona Jerković, Stjepan Jerković, Sonja Tkalčić, Kamenka Živčić, Marjan Jerković
 • Izbor i opis specifičnih vježbi u treningu motkašica329-334

BICIKLIZAM

Maja Horvatin-Fučkar, Sonja Tkalčić, Ivan Ivezić, Sandra Vraneković
 • Osnove kondicijske pripreme u biciklizmu335-338

HRVANJE

Josip Marić, Mario Bale, Matija Aračić
 • Kondicijska priprema hrvača339-343
Josip Marić, Mario Bale, Haralampos Kuklidis
 • Funkcionalna usmjerenost specifičnih trenažnih zadataka hrvača347-351

JEDRENJE

Damir Sekulić
 • Kondicijska priprema jedriličara u malim klasama352-358
Goran Oreb, Antun Franušić, Ivan Oreb
 • Specifične kondicijske vježbe jedriličara na dasci358-362
Damir Sekulić
 • Dinamika oporavka u kondicijskoj pripremi i natjecanjima u jedrenju363-366

JUDO

Hrvoje Sertić, Hrvoje Lindi
 • Kondicijska priprema judaša367-374
Branimir Kuleš, Branimir Bunić, Dražen Viljušić
 • Razvoj snage judaša u višegodišnjem trenažnom procesu375-379

KOŠARKA

Igor Jukić, Josipa Nakić, Luka Milanović
 • Kondicijska priprema u košarci380-389
Bojan Matković, Damir Knjaz, Boženko Ćosić
 • Smjernice fizičke pripreme u košarci390-394
Josipa Nakić
 • Obrada i interpretacija rezultata dobivenih dijagnostičkim postupcima u košarci395-403
Dubravka Ciliga, Lidija Petrinović-Zekan
 • Fizička priprema košarkaša u invalidskim kolicima400-403

NOGOMET

Vatroslav Mihačić, Goran Sporiš, Igor Jukić, Dragan Milanović, Branko Ivanković, Zvonko Komes
 • Kondicijska priprema u nogometu404-412
Pavle Mikulić
 • Mjere funkcionalnih sposobnosti hrvatskih nogometaša nacionalnog ranga413-416
Vlatko Vučetić, Krešimir Sos, Ante Rocak
 • Fleksibilnost nogometaša417-421
Vlatko Vučetić, Anđelko Ivanjko, Davor Šentija, Mladen Sedar
 • Brzinska izdržljivost nogometaša422-425
Zvonko Komes
 • Metodika treninga brzine u nogometu426-433
Izet Rado, Talovic Munir, Dogan Mensur
 • Elementarne igre djece nogometaša434-438
Marjan Jerković, Stjepan Jerković, Mladen Mejovšek
 • Brzinska izdržljivost u kondicijskoj pripremi nogometaša439-441

ODBOJKA

Vladimir Janković, Gordan Janković, Tomislav Durković
 • Specifična fizilka priprema vrhunskih odbojkaša442-450
Nenad Marelić, Tomislav Durković, Tomica Rešetar, Gordan Janković
 • Primjer pripremnog perioda odbojkaša s naglaskom na kondicijsku pripremu451-459
Nenad Marelić, Tomislav Durković, Tomica Rešetar, Gordan Janković
 • Kondicijska priprema odbojkaša460-465

PLESOVI

Iva Sika Adzo Banini, Tamara Despot
 • Kondicijski trening u sportskom plesu466-472
Jadranka Vlašić, Goran Oreb, Gordana Furjan- Mandić
 • Aerobika u kondicijskoj pripremi plesača473-476

PLIVANJE

Marko Mrak
 • Periodizacija treninga snage u plivanju477-480
Vlado Petković, Vlatko Vučetić
 • Primjena biokinetika u kondicijskoj pripremi plivača481-484

RITMIČKA GIMNASTIKA

Melita Kolarec, Jasenka Wolf-Cvitak, Gordana Furjan-Mandić
 • Planiranje i programiranje kondicijskog treninga u ritmičkoj gimnastici485-490

RUKOMET

Dinko Vuleta, Dragan Milanović, Igor Gruić
 • Kondicijska priprema rukometaša491-500
Branko Zemunik, Dinko Vuleta
 • Dvomjesečni program rada u teretani tijekom pripremnog perioda vrhunskih rukometaša501-505
Lidija Bojic-Čacić
 • Metodički pristup treniranju aerobne i anaerobne izdržljivosti kod mladih rukometašica506-510
Nenad Rogulj, Dinko Vuleta, Dragan Milanović
 • Modeliranje treninga brzinske izdržljivosti u vrhunskom rukometu511-513
Igor Gruić, Dinko Vuleta, Zlatko Šimenc
 • Elementarne igre u funkciji specifične i situacijske kondicijske pripremljenosti rukometaša514-517

SKIJANJE

Vjekoslav Cigrovski, Bojan Matković
 • Specifična kondicijska priprema skijaša518-520
Ozren Radenović, Vesna Alikalfic, Gordana Furjan-Mandić
 • Fizička priprema skijaša521-524
Mario Kasović, Bojan Matković
 • Neki pokazatelji bazične motoričke pripremljenosti mladih alpskih skijaša525-528

SPORTSKA GIMNASTIKA

Željko Hraski, Tomislav Krističević, Robert Bašić
 • Osnove treninga snage u sportskoj gimnastici529-532
Miran Kondrić, Gordana Furjan-Mandić, Joze Stihec, Mateja Videmsek, Damir Karpljuk
 • Fizička priprema mladih kategorija stolnotenisača533-538
Sandra Vraneković, Mirela Sikoronja, Sonja Tkalčić, Maja Horvatin-Fučkar
 • Model desetodnevnog treninga za razvoj bazičnih motoričkih i funkcionalnih sposobnosti stolnotenisača539-541

STRELJAŠTVO

Hrvoje Sertić
 • Kondicijska priprema strijelaca542-548

TAEKWONDO

Goran Marković
 • Teorijske i metodičke osnove kondicijske pripreme u taekwondou549-556

TENIS

Kondicijska priprema u tenisu
 • Boris Neljak, Ljubomir Antekolovic, Tomislav Kristicevic, Sandra Viskovic557-565
Hrvoje Zmajić, Davor Ljevaković, Vesna Alikalfić
 • Dugoročna periodizacija razvoja funkcionalno motoričkih sposobnosti u kondicijskom treningu tenisača566-569
Sonja Tkalčić, Maja Horvatin-Fučkar, Nataša Nadali, Sandra Vraneković
 • Izbor vježbi u kondicijskom treningu mladih tenisača570-572
Petar Barbaros-Tudor, Bojan Matković, Branka Matković
 • Sadržaji za razvoj specifične agilnosti tenisača573-577
Boris Neljak, Vlatko Vučetić
 • Orijentacijske vrijednosti rezultata nekih testova za procjenu motoričkih sposobnosti tenisača578-585

VATERPOLO

Mladen Miškulin, Zlatko Šimenc, Nataša Viskić-Štalec
 • Trening snage u prevenciji ozljeda ramena vaterpolista582-585
<
« | Back