Kondicijska priprema sportaša 2009.

naslovnica
naslovnica 2009

7. godišnja međunarodna konferencija

KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA

Zbornik radova

Zagreb, 20. - 21. veljače 2009.

Registrirani korisnici i članovi mogu  sadržaj i objavljene radove pogledati u cijelosti.

Sadržaj

POZVANA TEORIJSKA PREDAVANJA

Zrinko Čustonja, Dario Škegro
 • Razvoj metoda treninga izdržljivosti015-019
Dijagnostički postupci za procjenu energetskih kapaciteta sportaša
 • Dijagnostički postupci za procjenu energetskih kapaciteta sportaša020-030
Marija Rakovac, Stjepan Heimer, Davor Šentija
 • Trening aerobne izdržljivosti i zdravstveni rizici031-035
Pavle Mikulić
 • Metodika treninga izdržljivosti djece i mladih sportaša - osvrt na biološku i kronološku dob036-038
Goran Sporiš, Ivo Zanki, Damir Hlebić
 • Ergogeneza u sportu za vrijeme rada i oporavka039-047
Igor Jukić, Daniel Bok, Dragan Milanović
 • Klasični i modificirani (specifično-situacijski) energetski trening u sportskim igrama: stvarni zahtjevi i trenažna rješenja048-059
Sergej M. Ostojić, Igor Jukić, Julio Calleja-González, Nicolás Terrados
 • Suplementacija u sportovima izdržljivosti – fiziološki i ergogeni efekti060-066
Kemal Idrizović, Ilona Mihajlović
 • Fartlek - jučer, danas, sutra067-071
Kemal Idrizović, Ilona Mihajlović
 • Pero Kuterovac, Dajana Zoretić072-076
Tatjana Trošt Bobić, Lana Bobić Lucić
 • Rehabilitacija u sportovima izdržljivosti077-090
Renata Barić
 • Psihološki čimbenici boli i neugode u treningu izdržljivosti i strategije suočavanja kod sportaša091-099

POZVANA PRAKTIČNA PREDAVANJA

Iñigo Mujika
 • Procjena natjecateljske pripremljenosti u ekipnim sportovima jo-jo testom (yo-yo test)103-106
Mario Vukoja, Igor Krejimski, Filip Ude, Tomislav Krističević
 • Metodika treninga izdržljivosti na konju s hvataljkama107-113
Lidija Katalinić Špoljarić
 • Osnove specifične i situacijske kondicijske pripreme u taekwondou114-117
Ivan Senzen, Tamara Despot
 • Stanični oblik treninga za mlade nogometaše (7-9 g.)118-122
Zvonko Komes
 • Metabolički profili treninga za razvoj izdržljivosti u vrhunskom nogometu123-134
Goran Marković, Nejc Šarabon, Asim Bradić
 • Praćenje fiziološkog opterećenja u energetskom treningu sportaša u timskim sportskim igrama – primjer nogometa135-138
Nenad Njaradi
 • Specifična izdržljivost u rukometu139-145
Dario Novak, Nikola Foretić, Petar Barbaros Tudor, Ivan Radman
 • Suvremeni pristup programiranju treninga izdržljivosti u tenisu146-148
Luka Milanović
 • Trening izdržljivosti košarkaške reprezentacije Hrvatske149-151

DIJAGNOSTIKA IZDRŽLJIVOSTI

Adam Smuda, Vlatko Vučetić
 • Analiza brzine oporavka nakon testa 300 jarda temeljem frekvencije srca za vrijeme 10 minuta odmora152-155
Igor Gruić, Dinko Vuleta, Katarina Ohnjec
 • Razlike u brzinskoj izdržljivosti procijenjenoj testom 300 jarda između vrhunskih rukometašica i rukometaša različite dobi159-163
Ivan Segedi, Hrvoje Sertić, Krešimir Šoš
 • Razlike u pokazateljima izdržljivosti kod mladih nogometaša164-166
Romana Caput-Jogunica, Sanja Ćurković
 • Model mjerenja statičke mišićne izdržljivosti studentica167-171
Dajana Zoretić, Vlatko Vučetić, Goran Leko
 • Monitoring opterećenja pri testiranju i treningu brzinske izdržljivosti172-174
Dario Novak, Pasko Barović, Sanja Žugaj
 • Intenzitet opterećenja pri provedbi situacijskog testa za procjenu specifične izdržljivosti tenisača na teniskom terenu175-178
Anton Ušaj
 • Procjena brzinske izdržljivosti u trčanju na 800 m179-181
Anton Ušaj
 • Teoretska osnova ne potvrđuje laktatni prag kao adekvatan intenzitet treninga izdržljivosti u atletskom trčanju182-185
Nebojša Vujkov, Sandra Vujkov, Milena Mikalački, Miodrag Drapšin, Patrik Drid
 • Anaerobni kapacitet atletičara, veslača i rukometaša186-190
Marko Sukreški, Vlatko Vučetić
 • Usporedba funkcionalnih sposobnosti nogometaša s obzirom na poziciju u momčadi191-194
Boris Neljak, Sanja Žugaj, Petar Bubalo
 • Prikaz situacijskog testa za procjenu specifične izdržljivosti tenisača195-197
Dinko Vuleta, Igor Gruić
 • Funkcionalne sposobnosti vrhunskih rukometaša i rukometašica u pripremnom periodu198-201
Julijan Malacko
 • Prediktorska valjanost testova eksplozivne i repetitivne snage za dijagnosticiranje aerobne izdržljivosti djevojčica 11-12 godina202-205
Patrik Drid, Tatjana Trivić, Slavko Obadov
 • Primjena specifičnog fitnes džudo testa u procjeni stanja treniranosti džudaša206-209
Marko Tajs
 • Profil specifične izdržljivosti u kapueri210-213
Mario Jovanović, Vlatko Vučetić, Goran Sporiš
 • Usporedba sportaša momčadskih sportova u parametrima za procjenu anaerobne izdržljivosti214-217
Marko Stilinović, Vlatko Vučetić
 • Razlike u vrijednostima izmjerene i algoritmima procijenjene maksimalne frekvencije srca218-221
Marko Puček, Vlatko Vučetić, Davor Šentija
 • Razlike u pokazateljima energetskih kapaciteta trkača i nogometaša222-226
Damir Laštre
 • Dijagnostika izdržljivosti227-230

METODIKA TRENINGA IZDRŽLJIVOSTI

Mario Jovanović
 • Utjecaj treninga snage na izdržljivost nogometašica233-237
Pero Kuterovac, Dajana Zoretić
 • Specifična izdržljivost plivača238-241
Natalija Špehar, Ksenija Fučkar Reichel, Jelka Gošnik
 • Intervalni trening u programima aerobike242-244
Marijan Jozić, Miroslav Zečić
 • Trening izdržljivosti za pripadnike interventne policije MUP-a RH245-249
Josip Šopar
 • Primjeri sadržaja za razvoj izdržljivosti i specifični trening izdržljivosti u vojnim specijalnim postrojbama250-254
Marko Dragičević
 • Metodika treninga izdržljivosti vrhunskih veslača255-260
Goran Romić, Saša Ceraj
 • Specifična izdržljivost u karateu - kumite261-265
Jurica Šango, Mario Jeličić
 • Trening specifične izdržljivosti vrhunskih košarkaša266-269

TRENING IZDRžLJIVOSTI DJECE I MLADIH – SPORT I ŠKOLA

Marin Markota, Mile Ćavar, Ana Kovačević
 • Podcjenjivanje VO2max beep testom kod mlađih uzrasta266-269

METODIKA TRENINGA IZDRŽLJIVOSTI

Dorijan Pavliša, Ivan Ivezić, Vlatko Vučetić
 • Trening trčanja u olimpijskom triatlonu270-275
Luka Markić, Dražen Čular, Vlatko Vučetić
 • Trening brzinske izdržljivosti u brzinskom rolanju276-279
Čedomir Cvetković, Mario Baić, Ivan Segedi, Tomislav Pisačić
 • Specifične hrvačke vježbe s gumama za razvoj snažne izdržljivosti ruku i ramenog pojasa280-283
Mario Baić, Čedomir Cvetković, Vladimir Menčik, Predrag Mazinjanin
 • Kružni treninzi za razvoj izdržljivosti mladih hrvača284-286
Mladen Marinović, Vladimir Cvjetan
 • Praktična primjena pulsmetra u treningu karatista287-291
Natalija Špehar, Jelka Gošnik, Ksenija Fučkar Reichel
 • Badminton kao nastavni program za razvoj izdržljivosti kod studentske populacije292-294
Igor Delibašić
 • Specifični visokointenzivni trening za razvoj izdržljivosti nogometnih sudaca295-301
Mario Tomljanović, Marino Krespi, Tea Bešlija
 • Razvoj aerobne i anaerobne izdržljivosti u odbojci primjenom protokola Tabata302-307
Jana Nešković
 • Trening maksimalne potrošnje kisika primijenjen na džudašicama308-311
Jernej Kapus, Anton Ušaj, Venceslav Kapus
 • Plivački trening s nižom frekvencijom disanja312-314
Dora Međimorec
 • Primjeri vježbi za razvoj izdržljivosti u rukometu315-319
Marijo Možnik, Ivan Krakan, Marko Brez
 • Trening izdržljivosti i metode oporavka vrhunskih gimnastičara320-323

PROGRAMIRANJE TRENINGA IZDRŽLJIVOSTI

Dinko Vuleta, Igor Gruić, Dragan Milanović
 • Mjerenje i vrednovanje funkcionalnih sposobnosti vrhunskih rukometaša i rukometašica u pripremnom periodu327-331
Vedran Naglić
 • Trening izdržljivosti u pripremnom periodu kadetske košarkaške reprezentacije za Europsko prvenstvo 2008.332-335
Mario Baić, Čedomir Cvetković, Kristijan Slačanac, Dalibor Vračan
 • Rad hrvača na snazi i izdržljivosti za vrijeme hrvačkih priprema336-242
Krešimir Šamija, Darko Vučić
 • Periodizacija treninga izdržljivosti nogometaša343-347
Tijana Tišma Rajilić
 • Utjecaj vibrirajuće šipke (flexi-bar) na izdržljivost pretilih osoba u specifičnom programu za redukciju potkožnog masnog tkiva348-351

TRENING IZDRžLJIVOSTI DJECE I MLADIH – SPORT I ŠKOLA

Marija Lorger
 • Prikaz treninga izdržljivosti mladih neselekcioniranih rukometašica u pripremnom periodu u školskom sportu358-361
Mile Ćavar, Mario Glibić, Marin Markota
 • Opravdanost dijagnostike funkcionalnih sposobnosti djece testovima isključivo aerobnoga karaktera362-365
Josipa Polančec, Branimir Štimec
 • Sat tjelesne i zdravstvene kulture u funkciji razvoja aerobne izdržljivosti370-372
Ines Čavar, Lucija Mudronja
 • Vježbe za razvoj izdržljivosti osnovnoškolaca373-376
Aleksandra Pejčić, Biljana Trajkovski Višić, Julijan Malacko
 • Utjecaj morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti na aerobnu izdržljivost dječaka i djevojčica predškolske dobi377-380

OPćE TEME O TRENINGU IZDRŽLJIVOSTI

Damir Sekulić, Mladen Kvesić, Goran Gabrilo
 • Jesu li periodi ubrzanog razvoja ujedno i senzibilne faze u razvoju aerobne izdržljivosti kod djevojčica i dječaka u pubertetu?383-386
Goran Leko, Dajana Zoretić, Klara Šiljeg
 • Fiziološke osnove razvoja izdržljivosti kod plivača387-390
Cvita Gregov
 • Manifestacija snage u aerobnim vježbama i vježbama jakosti391-394
Goran Gabrilo, Ana Božanić, Damir Sekulić
 • Povezanost aerobne i anaerobne izdržljivosti – paralelna analiza zavisnosti terenskih pokazatelja u muškaraca i žena395-398
Saša Vuk
 • Izdržljivost u taekwondou399-402
Vlatka Wertheimer, Vlatko Vučetić, Dajana Zoretić
 • Utječe li kompresijska odjeća na sportove izdržljivosti?403-406
Matija Dunaj, Davor Emeršić
 • Utjecaj treninga s otporom na uspješnost u sportovima izdržljivosti – pregled važnijih istraživanja407-410
Hrvoje Sertić, Ivan Segedi, Tihomir Vidranski
 • Je li aerobna izdržljivost ključna za bolji rezultat u judu, karateu i tae kwon dou?411-414
Boris Balent, Ksenija Bosnar
 • Trening izdržljivosti i postavljanje ciljeva415-418
Mariana Tišma
 • Kako razviti toleranciju na frustraciju419-422
Tihana Ujević, Nevia Marinović
 • Udio izdržljivosti kao jedne od komponenata kondicijske pripremljenosti u ritmičkoj gimnastici423-424
Miroljub Ivanović, Zoran Mijić
 • Utjecaj motoričko-funkcionalnih (aerobnih) sposobnosti na rezultate u trčanju (1.000 m) kadeta nogometaša425-427
Marija Paradžik, Danijel Paradžik, Petar Paradžik
 • Utjecaj okolinskih čimbenika na izdržljivost odbojkaša na pijesku428-431
Dragan V. Doder, Jan J. Babiak, Radoslava Ž. Doder, Nataša J. Janjić
 • Dinamika razvoja skočne izdržljivosti sportaša u dobi od 8 do 30 godina432-435
Tomislav Gomuzak
 • Ragbi – sport izdržljivosti436-437
Senka Rendulić Slivar
 • Utjecaj genetskog polimorfizma na izdržljivost438-442
Melita Kolarec, Gordana Furjan Mandić, Josipa Radaš
 • Izdržljivost u ritmičkoj gimnastici446-447
Tomislav Dokman, Ines Čavar
 • Važnost i značajke treninga izdržljivosti kod pripadnika oružanih snaga443-445
<>
« | Back